Nyitólap
Hírek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
Archívum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Ügyintézés
Irodai ügyintézés:

Hétfő 8.00-12, délután: 14.00-16.00
Kedd 8.00-12.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.12-00 délután 14.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

Tel.: +3652/391-037, +3630/683-3723
E-mail: postmaster@hivatalpolgariplebania.t-online.hu 1. KERESZTELÉS

Gyermekkeresztelés

Kedves Szülők!

Egyházközségünk számára nagy öröm, hogy gyermekeiknek megadják a legnagyobb ajándékot: a Mindenható Istennel való találkozás lehetőségét.

"A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a Lélekben történő élet kapuja és ajtó, amely utat nyit a többi szentség felé." (KEK 1213)

Kérjük, hogy miután megszületett (újabb) gyermekük, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot Plébániánk elérhetőségein keresztül valamelyik lelkipásztorral.

A gyermeket a szülő kérésére, személyes találkozás és előkészítő megbeszélés és az egyházi hozzájárulás rendezése után részesítjük a keresztség szentségében.

A kereszteléshez adatlap letöltésére itt van lehetőség, amit hozzon magával a Plébániára, vagy személyes találkozó alkalmával együtt kitöltjük.

Keresztelések a hónap utolsó vasárnapjain vannak -rendkívüli eseteket kivéve-  polgári templomunkban, a filiákban pedig időpont egyeztetések alapján.

Szívesen segítünk, keressenek bennünket!

Felnőtt keresztelés

Személyes jelentkezés útján történik.  Közös felnőtt előkészítő (katekumenátus) előzi meg. Személyes beszélgetések, szép közös élmények után, a keresztelési időpont megbeszélés szerint kerül kijelölésre.

A felkészítés nemcsak ismeretek elsajátítását jelenti, hanem bevezetést a krisztusi élet gyakorlatába is.

Kérjük a felnőtteket, ne szégyelljék, hogy így jártak, nincsenek egyedül! Ez a lehetőség éppen az ilyen emberekért van. Az első lépést tegyék meg, a többiben már tudunk segíteni.

Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Plébániánk elérhetőségein keresztül valamelyik lelkipásztorral.

2. HÁZASSÁGKÖTÉS

„A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte”. (CIC,1055. Kánon, 1. §)

Kedves Fiatalok! Ne érjétek be kevesebbel, mint a szentségi házassággal! A szentségi házasság nem két személy saját ügye. Az ember lényegéhez tartozik, hogy tud szeretni, szabadon szeretni. A szeretet Istentől van. (vö. 1 Jn 4,8 ) Nem szabad leszakadni a forrásáról. Harmadikként mindig ott kell, hogy maradjon az Isten. Ahol az Istent kizárják, ott a harmadik hely üresen marad, s előbb vagy utóbb elfoglalja a helyét valami, vagy valaki. Földi dolgok, munka egzisztencia, pénz. Vagy valaki, s tönkre mehet a házasság. Ha Isten ott van a harmadik személyként, Ő minden más betolakodót kizár a házasságból.

A Polgári templomban és a hozzá tartozó filiákban, felemelő élményben lehet részetek kedves fiatalok, akik itt tervezitek házassági ígéreteiteket kimondani Isten szent színe előtt, „holtomiglan-holtodiglan”.

Mik a teendők?

 • Időben jelentkezni. (Lehetőleg akkor, mikor az első konkrét dolgot lefoglaltátok a házasságkötéshez. pl. vacsorához terem, zenészek, időpontok stb., de legkésőbb 5 hónappal a tervezett esküvő előtt)
 • Felvenni a kapcsolatot a Plébániával, hogy időpontot lehessen a templomban is lefoglalni és megbeszélni a házassági előkészület dolgait.
 • Akik nem Polgáron lettetek megkeresztelve, vagy a hozzá tartozó Egyházközségekben (Fíliákban), azoknak majd keresztlevelet kell beszerezni, onnan ahol meg lettetek keresztelve.
 • Amennyiben egyik fél sem tartozik a Polgári Plébániához, azoknak külön engedélyt kell majd beszerezni. A kapcsolatfelvételkor erről bővebb információt adunk.
 • Bármi egyéb nehézség, probléma felmerül, kérjük, hívjátok a Plébániát és forduljatok bizalommal hozzánk!

Házasságrendezés

Vannak olyan kapcsolatok, különféle együttélési formák, ahol elmaradt valami okból az egyházi házasság megkötése. Sok esetben tudunk ilyenkor is segíteni. Egy telefont mindenképpen megér, hogy érdeklődjünk; lehet-e kapcsolatunkat megfelelő módon rendezni? Ez semmibe nem kerül.

Érdeklődni a Polgári Plébánia elérhetőségein keresztül lehet.

3. A SZENTGYÓNÁS

A gyónás teológiája:

A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

Szentírási alap:

"Húsvét estéjén az Úr Jézus megjelent az apostoloknak, és így szólt hozzájuk: Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." (Jn 20,22-23)

A megtérő cselekedetei:

- bűnbánat,
- Szentlélek segítségül hívása, lelkiismeret vizsgálat (még odahaza),
- bűn bevallása,
- elégtétel elvégzése,

A szentség hatásai:

 1. közvetíti Isten kegyelmét,
 2. kiengesztelődés Istennel, helyreáll az Istennel való baráti kapcsolatunk,
 3. a lelkiismeret békéje, nyugalma,
 4. az istengyermeki élet méltóságának helyreállítása,
 5. Isten őszinte szeretete,
 6. a keresztény élethez szükséges lelkierő növekedése,
 7. a bűn okozta sebek gyógyulása (a bűnbánó lelkében és az Egyházban)

A gyónás érvényességéhez hozzátartozik, hogy meglegyen bennünk a javulás szándéka!

Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak az Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

Aki szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie. 

Milyen gyakran kell gyónni?

Ha az embernek súlyos bűne van, lehetőleg azonnal. Ez olyan kérdés, mint ha az ember eltöri a kezét, akkor mennyi idő múlva mennyjen el a sebészetre, röntgenre, gipszelőbe? AZONNAL! Egyébként ahhoz, hogy az ember keresztényként meg tudjon állni a világban, illetve a bűne által okozott seb gyógyuljon a saját lelkében, legalább havonta, legritkább esetben kéthavonta.

A szentségfelvétel helye:

1. Gyóntatószék

"A középkorban az oltár mellé tett alkalmi széken adta a pap a feloldozást, a barokk kor XVIII. század óta vette kezdetét a rendszerint háromfülkés gyóntatószék, s azt faragásokkal díszítették vagy szimbólumokkal látták el. A középső széken a gyóntató pap ül, kétoldalt térdeplőn felváltva végzik szentgyónásukat a bűnbánók. Ezeket a gyóntatószékeket fenn kell tartani azok számára, kik nem kívánják kilétüket felfedni." A gyóntatószék hátránya, hogy sorozatban kell gyóntatni az embereket, egy ember 2-4 perc maximum, és már érkezik a következő bűnbánó. A nagyothallók, és azok akik nem tudnak letérdepelni szintén hátrányba kerülnek.

2. Gyóntató szoba

"A liturgikus reform helyesli a gyóntatófülke (szoba) kiképzését, ahol kisebb elválaszott világos helyiségben a gyónó ülve, vagy térdelve, a lelkiatyával négyszemközt végezheti szentgyónását. Ez különösen előnyös a nagyothalló vagy nehezen mozgó idősebb hívek számára." Az adott lelkipásztorral személyesen lehet időpontot egyeztetni gyóntatásra-lelkivezetésre. Személyesen, vagy telefonon lehet időpontot egyeztetni. A gyóntató szoba helye a lelkivezetésnek is.

A Szentgyónás menete

A gyónó, miután belépett a gyóntatószékbe, köszönéssel kezdi a szentgyónását: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A pap feleli: Mindörökké. Amen.

Gyónó: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.

Ezután elkezdi a bűnbánat felindtási imát: Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelki atyám hogy(kis koromtól fogva) utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el:... (itt pontosan felsorolja a bűneit)

Pap: Intelmet ad, majd az elégtételt (penitenciát) adja meg, ami lehet ima, vagy bármilyen jócselekedet, melyek segítenek, hogy ne vegyük könnyelműen a bűnöket.

Gyónó: Elmondja a bánatimát: Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm.

Ezt követi a Szentgyónás lényegi része, vagyis a feloldozás.

Pap: Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára. Az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét. És én feloldozlak téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.

Gyónó: Amen.

Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk. 

Gyónó: Mert örökké szeret minket. 

Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével. 

Gyónó: Istennek legyen hála. 

Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ezzel véget ér a szentgyónás.

Ajánlatos az elégtételt azonnal elvégezni, nehogy feledésbe merüljön!

Leki tükör gyerekeknek | Lelki tükör fiataloknak | Lelki tükör felnőtteknek

4. ELSŐÁLDOZÁS

„Ó, szentséges lakoma, Krisztust vesszük rajta. Felidézzük szenvedésének emlékét, lelkünket kegyelem tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.”
Az Eucharisztia az Úr húsvétjának emlékezete, és az oltárhoz járulásunkkor betelünk „minden égi áldással és kegyelemmel”.

Gyermekek előkészítése szentgyónásra, szentáldozásra, az eucharisztia vételére, (leginkább) általános iskola 3. és 4. osztályában történik, heti két hittanóra keretében. Egyik hittanóra az Iskolában van, a másik szombatonként a Plébánián. A részletes felkészítés anyagát, a felkészítő hitoktatók és papok állítják össze. Az előkészület során a gyerekek szülei is bekapcsolódhatnak a felkészítésbe a szentmiséken való -gyermekükkel együtt történő- részvételük által.  Az elsőáldozás időpontja, az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel való egyeztetés után kerül kijelölésre.

Az elsőáldozási adatlapot itt tölthetik le.

Felnőtt fiatalok és felnőttek elsőáldozása

Felnőtt fiatalok és felnőttek elsőáldozási felkészítése ugyanúgy, mint keresztelést kérők esetében, személyes jelentkezés útján történik. Közös felnőtt előkészítő (katekumenátus) előzi meg, Személyes beszélgetések, szép közös élmények után, a szentáldozás időpontja megbeszélés szerint kerül kijelölésre.

A felkészítés nemcsak ismeretek elsajátítását jelenti, hanem bevezetést a krisztusi élet gyakorlatába is.

Kérjük a felnőtteket, ne szégyelljék, hogy így jártak, nincsenek egyedül! Ez a lehetőség éppen az ilyen emberekért van.

Az első lépést tegyék meg, a többiben már tudunk segíteni. A felnőttekkel Polgáron Dr. Linczenbold Levente plébános és Papp Péter káplán atya foglalkozik. Őket kell keresni.

5. BÉRMÁLKOZÁS

„Még tökéletesebben köt az Egyházhoz a bérmálás szentsége; vele a Szentlélek egészen sajátos ereje gazdagítja a hívőket, akiknek azért szorosabb a kötelezettségük, hogy Krisztus hivatott tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet.” (LG 11.)

Polgáron az a gyakorlat alakult ki, hogy7. és 8. osztályos korú fiatalok számára van bérmálkozásra előkészítő foglalkozás az iskolában, heti 1 óra, valamint a Plébánián szombati napokon, ugyancsak heti 1 óra.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása Egyházmegyénk püspöke által történik Polgári templomunkban. A Polgárhoz tartozó egyházközségek híveinek is itt kerül kiszolgáltatásra a bérmálás szentsége.

Felnőtt fiatalok és felnőttek bérmálása

Felnőtt fiatalok és felnőttek számára is van lehetőség, a bérmálás szentségének felvételére.  Személyes beszélgetés során kerülnek egyeztetésre a teendők.

A bérmáláshoz adatlap letöltésére itt van lehetőség.

Kérjük, keressék Polgáron Dr. Linczenbold Levente plébános és Papp Péter káplánatyát!

6. AZ EGYHÁZI REND SZENTSÉGE

Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus.

Az egész Egyház papi nép. A keresztség miatt minden hívő részesedik Krisztus papságában. E részesedést nevezzük a "hívők általános papságának". Ezen az alapon és ennek szolgálatára Krisztus küldetésében más részesedés is van, nevezetesen az egyházi rend szentsége által kapott szolgálat, melynek feladata, hogy Krisztusnak, a Főnek nevében és személyében szolgáljon a közösségben.

A szolgálati papság lényegében különbözik a hívők általános papságától, amiatt, hogy szent hatalmat ad a hívők szolgálatára. A fölszentelt szolgák Isten népe szolgálatát a tanítás (a tanítás feladata), az istentisztelet (liturgikus feladat) és a lelkipásztori irányítás (irányítás feladata ) által végzik.

A fölszentelt szolgálatot kezdettől fogva három fokozatban adták át és gyakorolták: a püspökök, a papok és a diákonusok fokozatában. A szentelés által adott szolgálatok az Egyház szerves struktúrájában nem helyettesíthetők: püspök, papok és diákonusok nélkül nem lehet szó Egyházról.

A püspök az egyházi rend szentségének teljességét kapja, mely beiktatja őt a püspöki kollégiumba és a rábízott részegyház látható fejévé teszi. A püspökök mint az apostolok utódai és a püspöki kollégium tagjai Szent Péter utóda, a római Pápa tekintélye alatt részesei az egész Egyház apostoli felelősségének és küldetésének.

A papok a papi méltóságban kapcsolódnak a püspökökhöz, ugyanakkor tőlük függenek lelkipásztori hivataluk gyakorlásában; arra hivatottak, hogy a püspökök gondos munkatársai legyenek; püspökük körül presbitériumot alkotnak, mely vele együtt felelős a részegyházért. A püspöktől kapják a plébániai közösség hivatalát vagy a konkrét egyházi feladatot.

A diákonusok az Egyház szolgálatának feladataira szentelt szolgák; nem kapják meg a szolgálati papságot, hanem a szentelésük nagyon fontos feladatokat bíz rájuk az Ige szolgálatában, az istentiszteletben, a lelkipásztori vezetésben és a szeretet szolgálataiban, mely feladatokat püspökük lelkipásztori tekintélye alatt kell megoldaniuk.

Az egyházi rend szentségét kézrátétellel szolgáltatják ki, melyet ünnepélyes fölszentelő könyörgés kísér, s ebben a szentelendő számára a Szentléleknek a szolgálathoz szükséges kegyelmét kérik. A szentelés eltörölhetetlen karaktert nyom a lélekbe.

Az egyházi rend szentségét az Egyház csak olyan megkeresztelt férfiaknak szolgáltatja ki, akiknek szolgálatra való alkalmasságáról meggyőződött. Az Egyház tekintélyéhez tartozik annak felelőssége és joga, hogy valakit meghívjon a rendek fölvételére.

A latin Egyházban rendes körülmények között csak olyan jelölteket szentelnek pappá, akik készek szabadon elfogadni a cölibátust, és nyilvánosan kifejezik akaratukat annak megtartására a mennyek országa és az emberek szolgálata szeretetéért.

A püspökre tartozik az egyházi rend mindhárom fokozatának kiszolgáltatása.

Kiszolgáltatás

A kiszolgáltatást csak püspök végezheti. A menete kézrátélellel és imával történik. Ebben a Szentségben is egy különleges módon árad ki a Szentlélek a szentelendőre, ami által megkapja a diakónusi, papi vagy püspöki "hatalmat".

Diakónus

A diákonusok sajátos módon részesednek Krisztus küldetésében és kegyelmében. A fölszentelés szentségi pecséttel (character) látja el őket, mely eltörölhetetlen, és Krisztushoz tesz hasonlóvá, aki "diákonus", azaz mindenki szolgája lett. Diákonusok feladata többek között, hogy a püspöknek és a papoknak szolgáljanak az isteni misztériumoknál, elsősorban az Eucharisztia ünneplése során, áldoztassanak, eskessenek és megáldják a házaspárt, hirdessék az evangéliumot és prédikáljanak, temessenek és végezzék a szeretet különféle szolgálatait

Áldozópap

Krisztus, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, apostolai által saját fölszenteltségének és küldetésének részeseivé tette utódaikat, a püspököket, akik szolgálatuk hivatalát az Egyházban különböző fokokban egyes személyeknek törvényesen átadták."A püspökök "szolgálati feladata alárendelt fokon átszállt a papokra, hogy a papi rendbe kerülve a Krisztustól kapott apostoli küldetés teljesítésére a püspöki rend munkatársai legyenek

Püspök

Az Egyházban az első időktől gyakorolt különféle szolgálatok között a hagyomány tanúsága szerint az első helyen áll azoké, akik püspökként a kezdettől folyamatos utódlás által az apostoli magvetés folytatói. Tehát a Jézus korabeli apostolok utódai.

Jelentkezés és felkészülés az Egyházirend szentségének felvételére

Természetesen csakis az részesülhet ebben a szentségben, aki:
~ Felismerte az Úr Jézustól kapott hivatás kegyelmét;
~ A Főpásztor alkalmasnak találja a jelentkezőt;
~ A Szemináriumi idő alatt a jelentkező felkészültnek látszik a rend felvételére.

A felkészülés helye a szeminárium, amelyek közül területileg legközelebb az Egri Hittudományi Főiskola (EGHF). Itt 6 éven keresztül történik a felkészülés, amelyben az elöljáró atyák segítenek mind a lelki élet, mind pedig a tudás területén.

Kik jelentkezhetnek?

Az EGHF legfőbb célja, hogy az egri, a váci, Debrecen-nyíregyházi és határon kívüli magyar római katolikus egyházmegyék részére jól felkészült papokat képezzen. A teológus szakra csak olyan római katolikus, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a Katolikus Egyházban papként kívánnak szolgálni, s úgy érzik, hogy erre megkapták a hivatás kegyelmét.

A papságra készülők jelentkezési kérvényüket a területileg illetékes püspökségre (Eger, Debrecen, Vác) adják be.

Jelentkezési határidő: május 15.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

 • érettségi bizonyítványt,
 • keresztlevelet,
 • bérmálási igazolást,
 • saját kezûleg írt önéletrajzot,
 • plébánosi vagy hittanári ajánlást.

A felvételi vizsga két részbõl áll (írásbeli, szóbeli). Az írásbeli vizsga anyaga a Biblia ismerete, valamint a „Hitünk és életünk c. hittankönyv. A szóbeli vizsga egy személyes beszélgetést is magában foglal, amelyen a beszédkészségét, ének-zenei képességét és testi-lelki alkalmasságát kívánja megállapítani a felvételi bizottság.

A teológus szakra jelentkezõk felvételérõl a felvételi bizottság döntése alapján a megyéspüspök dönt.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:

Telefonszám: +36 36 312 916
Fax:  +36 36 321 953
Levélcím: EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA, 3301 EGER, Foglár Gy. u. 6., Pf.: 53
Web.: http://www.eghf.hu
E-mail: rektor@eghf.hu

7. BETEGEK SZENTSÉGE

Betegek ellátása

"A betegek szent kenetével és a papok imádságával az Egyház a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja a betegeket, hogy nekik enyhülést és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy tudatosan csatlakozzanak Krisztus szenvedéséhez és halálához és így szolgálják Isten népének lelki javát". (LG 11.)

Kedves betegek, betegeket ápolók, betegek közelében élők!

Hívjanak Bennünket, ha súlyos betegségben van valaki, és szívesen meggyóntatjuk, megáldoztatjuk beteg testvérünket!

Ezen kívül a betegek szentségében is részesítjük azt, aki súlyos beteg, halálveszélyben van, vagy haldoklik. Nem kell félni a szentségtől, hiszen nem más az, mint Krisztussal való találkozási lehetőség. Van, akinek utolsó segítség, van, aki ez által tudja elfogadni betegségét, elmúlását, vagy ez által talál  békére a lelke.

Kérjük, keressék egyházközségünk papjait a Plébánia elérhetőségein keresztül vagy Hornyákné Boglárkát (mobil: 20/ 231 87 70)!

8. TEMETKEZÉS

Polgáron a  temetés napján reggel 7 órakor van a gyászmise.
A temetések egyházi részről történő ügyintézése a Plébánia nyitvatartási idejében lehetséges. Ettől eltérő időpont egyeztetéséhez, kérjük, jelentkezzenek a Plébánián.

A temetési adatlapot letölthető word dokumentumként.

Az elhunytért minden hónapban, illetve minden évben egyszer évfordulós misét szoktunk végezni, valamint évente kétszer közös gyászmisét mutatunk be.

Temetkezési vállalat:

CORPUSZ ’93 Kft.
4090 Polgár, Dante út 7/a
Tel.: +36 52 391 414