NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 

Családok imája

csaladok

 

Ima áldozás után Papokért

 
Úr Jézus, aki közénk jöttél
És életünk tápláléka lettél,
Hálát adunk neked minden kegyelmi
Ajándékodért, amivel a szentmisében
Megajándékoztál bennünket.
Köszönjük életet adó igéd
Tanító és bátorító szavát.
Köszönjük, hogy gyógyító erőddel
Valóságosan itt vagy közöttünk
Az Oltáriszentségben.
Kérünk, tarts meg mindnyájunkat
Szeretetedben és hűségedben.
Áldd meg szolgáló papjainkat,
És támassz új hivatásokat.
Add, hogy mindig legyenek,
Akik neked ajándékozzák életüket,
Közvetítik számunkra tanításodat,
Bemutatják a szentmisét,
És a szentségek kiszolgáltatásában
Mellettünk állnak életünk állomásain.
Hallgass meg minket urunk,
És áldd meg hívő népedet
Szent papokkal. Amen.

Χριστός Ανέστη! (Krisztosz aneszté!) – Krisztus feltámadt!
Aληθώς Ανέστη! (Alithosz aneszté) – Valóban feltámadt!

Az ősegyház számára a húsvéti idő az egyházi év középpontja volt. A keresztények 50 napon keresztül ünnepelték az Úr feltámadását. Újra meg újra lelkesen énekelték a húsvéti alleluját. Énekkel fejezték ki örömüket a felett, hogy a szeretet legyőzte a halált, hogy a feltámadás által részesei lehetünk Jézus Krisztus dicsőségének.
A keresztény olyan ember, aki hisz az életben, aki hisz a Feltámadásban, aki hiszi, hogy a halál nem a vég, hanem egyúttal a kezdet is.
Az Evangélium eredetileg a feltámadás Jó Hírét jelentette, így számunkra a húsvéti időben a mindennapi evangélium nem más, mint Krisztus feltámadásának a hirdetése. Ezért járjuk a feltámadás útját, melyben átgondoljuk a Mesterrel való találkozásokat, hogy miként alakítja át Krisztus az életünket.

Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten. Te pedig, mennyei seregek Vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

Déli ima

Előimádkozó(k): Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
(meghajlás, csend)

Nők: Ime, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
(meghajlás, csend)

Férfiak: És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
mert te szültél nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk Szabadítóját.

Előimádkozó(k): Imádkozzunk...
Mindenki: ...hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.
(leborulhatunk, hosszabb csend)

Előimádkozó(k): Könyörögjünk! (felállunk)
Mindenki: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiádnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!

A városi keresztút plakátja...

Jöjj, kövess engem! Jézussal a keresztúton

A füzet, amely a stációkat, elmélkedéseket tartalmazza három részben tölthető le.

Borító [60 KB, pdf] letöltés
Repülőlap [16,2 KB, pdf] letöltés
Füzet [672 KB, pdf] letöltés

 

 
Keresztút

Képek a templom keresztúti állomásairól
Keresztút flash

Dicsőség

Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irglmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.

Imádság papi hivatásokért

Uram Jézus Krisztus, világ Megváltója, jó Pásztor! Szent Szívedre kérlek, légy szenvedő nyájaddal, szítsd fel benne az apostolság szent tüzét, hogy magasra lángoljon! Nézz sok ifjú szemébe, hívd őket, hogy kövessenek Téged! Az így kiválasztottakat eméssze szent tüzed, hogy minél nagyobb legyen dicsőséged, s minél több embert vezethessenek vissza Szentséges Szívedhez! Kemények, kitartók legyenek az erényekben, a veszélyekben pedig Szentlelked óvja meg őket minden rossztól! Jézus, ne engedd, hogy híveid, akiket megváltottál, s akiket üdvözíteni akarsz, nélkülözzék szentségeid vígaszát, nehogy örökre elvesszenek! Jézusom, adj Szent Szíved szerinti papokat! Ámen.

Magnificat- A Szűzanya hálaadó éneke

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözíto Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot muvelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbozsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ősi ír áldás

Áldott legyen a Fény, amely rád világít
És a fény, amely benned van
Az áldott napfény sugározzon be Téged
És melegítse fel szívedet,
Míg úgy nem lobog,
Mint a kandallók tüze.

Így minden idegen melegedni jöhet Hozzád
És minden barátod is.
Sugározzék szemedből a fény,
Mint ablakokba állított gyertyák fénye,
Mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy, édes eső!
Hulljanak lelkedre a cseppek
És csalogassák ki a virágokat,
Hogy illatukkal megteljék a levegő.
De áldott legyen a nagy vihar
És rázza meg lelkedet,
Hogy fényesre és tisztára mossa
És sok kis tavacskát hagyjon hátra,
Amelyekben megcsillan az ég kékje
És időnkét egy csillag is.

Legyen áldott a Föld,
Az egész földkerekség,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon,
Bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld,
Amikor terhétől fáradtan lepihensz
És legyen könnyű,
Amikor majd kint fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
És elérje útja végén az ISTENT!

Téged Isten dícsérünk

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy !

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendo.

(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

Teréz anya imája

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis  légy becsületes és nyílt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

Mi Atyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek,
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökkön örökké.
Ámen!

János evangéliuma 1,1-14

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, Ó volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világit a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.

Föllépett egy ember, az Isten küldte s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.

(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istenbôl születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsôségét, az Atya egyszülöttének dicsôségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

Jézus főpapi imája. Az őskeresztények imádsága

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megôriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megôriztem őket; senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád...

Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.

Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint Te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint Te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egyek vagyunk: én bennük, Te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy Te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.

Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ôk is felismerték, hogy Te küldtél. Megismertettem velük nevedet és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.

(Jn 17,11-13a;15-26)